Rizika oddlužení

Rizika oddlužení vás čekají v několika různých fázích oddlužení. Chcete-li se rizikům oddlužení vyvarovat, doporučujeme vám obrátit se na odborníky. Zde jsme pro vás připravili přehled nejčastějších rizik týkajícící se oddlužení či osobního bankrotu.

Rizika oddlužení před podáním návrhu

Již před samotným podáním návrhu na osobní bankrot se můžete setkat s řadou rizik. Jedním z nich je to, že dlužník požádá o oddlužení příliš brzy. To znamená tehdy, kdy ještě není v úpadku nebo teprve hrozícím úpadku. Ovšem nastat může i zcela opačný problém. Riziko oddlužení představuje také to, když dlužník požádá o oddlužení příliš pozdě (jeho příjmy již nepostačují na zaplacení požadované výše pohledávek nezajištěných věřitelů apod.).

Dalším rizikem je, pokud dlužník svépomoci vyplňuje návrh na oddlužení. Chyby či nedostatky v insolvenčním návrhu (kolonka 06) mají za následek odmítnutí návrhu. Chybami a nedostatky ve zbytku návrhu na povolení oddlužení či přílohách a jejich napravováním se řízení může prodloužit o týdny nebo dokonce měsíce. V krajním případě může skončit konkursem.

Rizika oddlužení po podání návrhu

Jakmile podáte návrh na oddlužení, je nutné pečlivě sledovat příchozí poštu a spolupracovat se soudem i insolvenčním správcem. Pokud by tak dlužník nečil, soud návrh zamítne. Vždy je nutné dostavit se na schůzi věřitelů.

Riziko oddlužení po podání návrhu představuje rovněž zaplacení zálohy na náklady řízení (její výše může být až 50 000 Kč). Pokud není tato záloha zaplacena ve stanovené lhůtě, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit či ji začít vymáhat.

Rizika po schválení oddlužení

Po schválení oddlužení může nastat také celá řada komplikací. Soud může například zrušit oddlužení i po jeho schválení a rozhodnout o konkursu. Toto se může stát zejména tehdy, pokud dlužník neplní své povinnosti podle způsobu oddlužení, dlužník nemůže plnit podstatnou část splátkového kalendáře, v důsledku zaviněného jednán vznikne dlužníkovi dluh po do dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo to sám navrhne. POZOR: Při zrušení oddlužení se zpětně připočítají všechny úroky.

Dalším rizikem je to, když dlužník nepodá návrh na osvobození od povinnosti platit neuspokojené pohledávky ve chvíli, kdy řádně a včas splnil všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Bez tohoto návrhu soud nemůže o osvobození rozhodnout.

Rizika oddlužení po osvobození od povinnosti platit pohledávky

Soud může osvobození odejmout, pokud na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení či k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům. Zde existují výjimky, o kterých vás budeme ochotně informovat, máte-li zájem o spolupráci s námi.

Riziko oddlužení představuje také to, pokud by se dlužník, který byl oddlužen, dostal do 5 let po osvobození opět do finančních potíží. V tomto případě již nemůže o oddlužení znovu žádat.